22Bet
22Bet Zambia

Ama games yaku bomfya na internet naya seka pa mulandu wa kutukuka, ukwa chitika mu myaka ishapita. Ukubomfya 22Bet, abantu kuti bateya ama game ukubomfya phone yabo inshita ili yonse.

22Bet ila pela abantu ishuko iyaku kwata inchende iyaku teyelapo amangalo eyo batemwa na inchende iya ku wininapo paka shita akali konse. Ichi, chile langa ukuti nganau kwata iPhone nangula iPad elo ule fwaya uku kwata application iyingalenga uku tila winga becha, kuti wa senda 22Bet elo watampa uku ibomfya.

22Bet ila lenga uku tila abantu benga becha pamangalo aya fuma ku fyalo fimbi. Umuntu ulionse ulefwaya uku becha elo akwete phone, nangu tablet kuti abomfya 22Bet.

22Bet ila angusha imilimo iyaku teya amangalo pantu ila pela nchende yaku chitilamo ama games futi ila lenga kuti umuntu ateya inshita iliyonse. Ifi efyo mulefwaika ukwishiba pali 22Bet.

22Bet APPLICATION IYAMA PHONE AYAKWETE IOS

22Bet kuti yabomba pama iPhone nama iPad nangula ifintu fimbi ifi suminisha iOS. Temweni paku becha na 22Bet ngu mule bomfya iPhone nangula iPad yenu.

Pali phone imo nangu ipad imo, kuti mwa mona yonse amangalo ayalechitika noku poka bwangu impiya chenu. Nga mule bomfya 22Bet pa phone, chila anguka uku becha bwangu noku mona efyo ama games yale enda. Temulandu eko muli, amangalo eyo mwinga becha yalangishiwa pali phone yenu iyi bomfya iOS, elo nafuti kulaba ukwishiba nga namuwina olo namu lusa pali iphone yenu nangula ipad.

Kuti mwa bomfya iPhone yenu nangula iPad yenu ukusenda indalama chenu bwangu.

Ifi efyo application ibomba:

IFYO MWINGA CHITA PAKU BIKA 22Bet PALI IPHONE NANGULA IPAD

  1. Isuleni App Store, fwayeni apali 22Bet elo mutininke apalembewe download
  2. Aka kope ka 22Bet kalaba pa screen eko mwinga tininka nokwisula application
  3. Bikeni ishina lyenu na password eyo mwabomfeshe paku panga account
  4. Nga mwakwanisha ukwingila mu account yenu kuti mwatampa ukubomfya 22Bet noku becha pamangalo eyo mulefwaya
Sewerani

APPLICATION IYA MA PHONE AYAKWETE ANDROID

Kuli ba lya bonse aba temwa uku bomfya ama phone ya android, elo futi bali temwa uku becha, nga bale fwaya uku sanga inshila iya anguka, iyi shiposa inshita elo iya chingili shiwa, kuti ba temwa uku bomfya 22Bet app iyi sangwa pa play store.

Kuti mwa sanga fyonse efyo mule fwaya munchende imo pali phone yenu. Uku senda impiya esho mwa wina nga mwa becha kwa lyanguka nga mule bomfya phone, teti mu pose ifintu ifili fyonse nga mule bomfya phone.

Nga mule bomfya 22Bet iya pali phone, kuti mwa becha pama markets ayengi ukwabula uku chula. Salenifye market eyo mutemwene na amangalo eyo mwa temwa elo mu tampe uku becha. Iyi application yapa phone ilami chitila fyonse, ila senda ilyashi iya pali amangalo eyo mubechepo nafimbi muka shita aka nono.

Kuti mwa kwata na uku mona yonse amangalo eyo mwinga teya pa mwela, imwe salenifye amangalo eyo mwinga fwaya uku teya elo mwinga tampa uku becha.

22Bet ila moneka bwino mumenso ya abantu nakabili ya lyanguka uku bomfya, umuntu uli onse kuti abomfya iyi application ukwabula uku shupikwa.

Nga mule bomfya phone ya Android, kuti mwa senda 22Bet pa play store, na application yaba 22Bet, kuti mwa sanga fyonse efyo mule fwaya. Uku bomfya mobile application, kuti mwa becha pama game eyo mwatemwa mukashita akanono. Salenifye ama game ayo mulefwaya, mubi kepo nempiya esho mule bechela ninshi mwa pwisha.

Futi, kuti mwamona yambi ama game aya lekana lekana eyo mwinga sala, imwe salenifye naku teya. Iyi application yama hala!!

IFYAKU CHITA PAKU BIKA 22Bet MU ANDROID PHONE YENU

Ifi efyo mulefwaika uku chita paku bika iyi application muli phone yenu

EFYO PHONE IFWAIKA UKU KWATA PAKU KWATA 22Bet

WEBSITE IYA PA PHONE

Nga mule fwaya uku becha pa phone ukwabula uku chita download application iya 22Bet, kuti mwa becha uku bomfya web-application iyaba 22Bet.

Web-application iyi, umuntu uli onse kuti abomfya, elo finitu temu landu nga bale bomfya phone iyi kwete android nangula iOS system. Iyi web-application ibomba fimo fine efyo mobile application ibomba.

Sewerani

Mafunso Odziwika

  • Bushe kuti na becha uku bomfya impiya pa phone?

    Emukwai, kuti mwa becha na impiya chenu uku bomfya phone, efyo mule fwaikafye uku chita, ku chita fye download application pali iOS nangula Android phone yenu.

  • Bushe kuti nachita download 22Bet uku bomfya smart phone yandi?

    Emukwai, 22Bet kuti ya sangwa pa play store nangula pa app store.