22Bet
22Bet Zambia

Pezani 100% BONUS MPAKA 122€

PA DIPOSITI YANU YOYAMBA

Pezani Bonasi Tsopano

22Bet ni site yaku bechelapo iyaishibikwa, elo chalyanguka uku mona ati yali temwikwa ku abantu. Iyi site, ilapela abantu ishuko yaku mona efyo 22Bet ibomba, nakabili ilapela abantu ishuko yaku salapo ifya ku becha, elo futi iyi site, ila langa abantu epo benga becha, apali indalama ishingi. 22Bet yafyalikiwe mu 2020, telyo ileamba nakalya.

22Bet ya lyanguka ukubomfya, elo ifwayika fye ntampulo ishi nono paku panga account. Neshila yaku bomfya paku panga account ila gukila na abantu aba shaishiba uku bomfya site, balya abaishiba kale uku bomfya 22Bet, bala bomfya nonku sansamuka na ama features yaku tamba amangalo pa mwela na uku mona efyo benga becha.

Mungapeze Bwanji Bonasi?

 • Dinani batani la Sign Up Dinani batani la Sign Up
 • Pangani Kusungitsa Ndalama Pangani Kusungitsa Ndalama
 • Pezani Bonasi Ndikusewera! Pezani Bonasi Ndikusewera!

22Bet Ubwino

 • Masewera Ambiri Oti Betcheranapo
 • Zosankha Zolipira Mwachangu
 • Masewera a Kasino ambiri
 • Ndi Chilolezo Chokwanira ku Zambia
Sewerani

20 BET BONUS YAKU POKELELA

Uku becha kulomfwika bwino, elo techa kupapa ati 22Bet ela pela bonus ku bantu aba kwanisha ukwisula account nabo. Bala pela ama spins aya bulwa ukulipila.

Pa ndalama mwabalilapo ukubikamo mu account yenu, bala bwesesha 100% ukufika pali $100. Elo kabili nga mwabikamo indalama nafuti, bala bwesesha nafuti ukufika pali 50% ya $100 mwabikamo.

Ema bonus ba pala ku bantu aya, pangeni account nabo, mupokelele aya ama bonus. Teti mulube, naba 22Bet!

UMWAKUPANGILA ACCOUNT IYA 22Bet.

Ukupanga account kwa lyanguka nakabili taku posa nshita.

Mulingo Weniweni Mavoti Onse Pakati pa Osewera: 96/100

UKU LONDOLOLA KWA BUKU LYAMANGALO YABA BECHA.

Nangula 22Bet ni company lyachipya, efyo ba pela abantu aba wina nga ba becha pamangalo yabo kula lenga abantu abengi uku loleshapo.

Amangolo yaku becha yale kula bwangu mu chalo, elo 22Bet, ni company yaishibukwa ku bantu uku kula bwangu. 22Bet yalyanguka uku bomfya, yali kwata namangalo yaku becha ayengi, nafuti, yali kwata efyo ba tila ‘solid odds’ kuli balya abaishiba, nabalya aba letampa. Ifi efya lenga 22Bet uku kula bwangu.

AMANGALO YA KWATA 22Bet

22Bet yalikwata amangalo ayengi ayaku bechelapo. Bola ya molu, eyo abantu abengi batemwa uku bechelapo elo ilateyeka mufyalo ifya pusana pusana, ifyapala Asia, Europe, South America uku chilapo.

Nga mule fwaya yambi amangalo kuti mwa monako muma section yambi emo mwinga sanga amangalo yambi aya tampile uku seka kwati;
Tennis, boxing, basketball, MMA naya tampa uku seka mu chalo nayambi amangalo eyo mwinga salapo.

Kuti papita inshita iyingi paku tila abantu abengi benga tampa uku bomfya aya amangalo sana kwati ifyo abantu ba bomfya bola,lelo aya amangalo yala pela abantu ichuku yaku wina indalama nga mwa becha.

AMA MARKET YAKU BECHA

22Bet yalikwata ama sonkano ayengi ayapala accumulator bet, parlay na money line. Accumalator yala pela umuntu ama shuko ayengi pachangalo chimo na uku senda indalama ishingi.

Money line bets ilalenga kuti umuntu asale umukali muli bola, basketball nangula hockey (nangula uku lodela uwala wina mu mangalo ya boxing) ukwabulwa uku lipila spread.

Yalikwata nama chain bets ayakwata imilimo ishinga ishinga lenga umuntu uku becha nga amangalo naya tampa kale. Ama parlays yalenga umuntu uku becha pamangalo ayengi elo noku senda ndalama ishingi nga wina muma mangalo abechela, (umuntu kuti abecha muma team yatatu) ukulodela ifya la shitika amangalo nga yapwa.

Munchita yaku becha, 22Bet ela kwata amangalo ye nambala ya 30. Aya seka ni; moneyline, uku becha paba la balilapo ukwingisha, Uku lodela abala wina bola nangula abala lusa, Ifyala chitika muli game eyo mwa bechelapo, Inambala yama card aya yellow, Inambala yama card aya red, Inambala yama kick ayamu corner, Inambala yama free kicks nafimbi.

AMANGALO MWINGA SANGA PAMA CASINO.

22Bet Zambia yalikwata amangalo yamu casino ayengi ayenga kumana nangu 2000. Yambi amangalo eyo mwinga sanga ni aya.

Abangala bakwata ukusenda ama bonus nga bale teya amangalo yamu casino. Abangala balakwata nama promotion ayaleta impiya shaku teyelako yambi amangalo.

Ama players kuti ba sansamuka paku kwatamo imbali muma bonus aya lekana lekana aya sangwa pa 22Bet. Ama bonus mwinga bomfya pama lamya ama bonus yamo ayesa munshiku.

Bakateya bala sansamuka paku kwatamo imbali muma promotions ya lenga abantu uku kwata indalama na shimbi ishaku becha. Cha lyanguka paku tampa uku bomfya 22Bet pantu ya lyanguka uku bomfya. 22Bet ni site iyi suma sana kuli balya abale fwaya uku tampa uku becha.

UKUSALA AMANGALO

22Bet yali kwata section eyo mwinga sangapo amangalo ayengi. Mwala sanga amangalo ayengi uku chisha 2000. Amangalo yambi ayasangwa mu casino mangalo yama;

Ichangalo ichili chonse calikwata inshila iyakuteyelamo. Ngelyo muleamba aya amangalo yamu casino, aya emangalo mwinga kwata uku salapo.

Yamo ama casino, taya pela abantu yonse amangalo. Yambi ama shina nama picture yabapo pa mangalo, chishibilo chaba panga amangalo yene.

Nga mule fwaya uku becha mu mangalo oyo mwa mona ati kuti mwa wina uku chila yambi amangalo mwinga sanga muma casino yambi, olo ichende yama card – Tamuli nomu bomfyi uwaku myafwa uku becha. 22Bet nichenda mufwile mwasala, pantu fyonse ifi mwala fisanga.

Iyi casino yaba 22Bet ila lenga abantu abashikwete impiya ishingi uku tila nabena benga kwata uku becha. Ichi pusanako chakutila iyi casino ila langa bwangu amangalo eyo mwinga bechelapo ukwabula uku posa inshita. Kuti mwa ingila pali iyi casino na uku fuma panshita iyili yonse ukwabula uku shupikwa! Mwala sansamuka na ifyo 22Bet ya chinchila paku milanga amangalo eyo mwinga bechelapo.

22Bet ya lyanguka paku bomfya chibe pakwingila mu account nangula paku fuma muli account. Tamule fwaika uku ishiba ifi lechitika kunuma ya site, imwe sansamukenifye na uku becha kwenu nangula uku teya amangalo.

UKU BECHA NGA AMANGALO NAITAMPA.

22Bet ilapela ishuko ku muntu uwinga fwaya uku becha nga game nayitampa kale. Ukulingana nefyo umuntu ale fwaya. Umuntu uli onse kuti abecha nangu game nayi tampa kale. Nga mule becha ninshi game naitampa kale, kuti mwa lodela abala wina uku lingana nefyo ama teams yale teya.

Iyi inshila yaku becha yali palana ifyo ama parlays yabomba, uku pusana kwabafye nga mwa becha ninshi game naitampa kale, uku ukubecha ku chitikafye pali bulya bwine ubu shiku.

22Bet APPLICATION YAPA PHONE

Nga umuntu tasangwa munchende imo kuti asenda application iya 22Bet nokuibika pa phone uku tila benga ibomfya inshita iyili yonse panchende iyili yonse. Nga mule bomfya phone kuti mwa pokelela ama news inshita iyili yonse elo kuti mwa mona nefyo mule wina.
Iyi application kuti mwai bika pali phone iya kwata iOS nangula phone iyi kwete Android.

Ubu suma bwa iyi app yakweba ati kuti mwasanga fyonse ifyaba pali web application, mule fwaika fye uku kwata internet paku bonfwa iyi app.

INSHILA ISHAKU BOMFYA PAKU BIKA IMPIYA

Kwaliba inshila inshingi echo mwinga bomfya paku bika impiya shaku bechelamo.

 1. Visa.
 2. Master card.
 3. IDebit.
 4. Instant banking.
 5. EcoPays.
 6. E-wallet.
 7. Beleto.
 8. Skrill.

Kuti mwa bomfya E-wallet, iyi E-wallet ibomba na phone. Kuti mwa fumya impiya ku bank yenu na uku lipila ku 22Bet. Nga mwa panga account na 22Bet, kuti mwatampa uku bikamo impiya nga mwa tinika palembekwe ‘deposit’.

UKUSUNGA AMA CUSTOMERS

22Bet ila fwa ama customers aba kwete amafya noku bomfya site yabo. 22Bet ila bomba 24/7 elo ila fwa pali ifilifyonse efyo mwinga fwaya nga mwashimika nabo. Ngamule fwaya ukuti mwaba tumina email, bala suka.

Sewerani

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

 • Kuti nateya amangalo yamu 22Bet casino mahala?

  Emukwai, kuti mwateya ukutila mwishibe efyo ichangalo chalaba epo tamula lipila.

 • Bushe kwaliba phone number eyo mwinga tumilapo ngamwakwata problem?

  Aweh, mukwai lelo kuti mwalanda nabo pa live chat nangula pa email.

 • Kuti nakwata account yaku womfya pa phone?

  Emukwai, kuti mwabomfya phone nga mwa chita download app nangula mwa tandalila website yabo.